වේල්ලවීදිය කාන්තා මරණයේ තොරතුරු හෙළිවේ - Hiru News

Hiru News
Hiru News
نشرت على 3.03.2021

#Death_Body #wellawidiya
වේල්ලවීදිය කාන්තා මරණයේ තොරතුරු හෙළිවේ - Hiru News
Subscribe now : https://goo.gl/XQSvGv
Hiru News Sri Lanka's Number One News Portal.
Website: www.hirunews.lk
Follow Us On
Like us on Facebook: https://www.fb.com/hirunews
Follow us via Twitter: https://twitter.com/hirunews
Follow us via Instagram - https://www.instagram.com/hirunews/

وقت التشغيل 00:05:59

hirunews, hirunewsvideo, 2021-03-03, Dead body found in a travelling bag, Dam Street, Dead body, Dam Street Dead body, වේල්ලවීදියේ දී ගමන් බෑගයකින් හමුවූ මළ සිරුර, dig ajith rohana, අජිත් රෝහණ, වේල්ලවීදියෙන් සොයාගත් කාන්තා මළ සිරුර, crime seen, colombo crime seen, bag, traveling bag crime seen, අපරාධ, පොලිස් නිලධාරියා, පොලිස් ඝාතනය, කාන්තා ඝාතනය, කුරුවිට, බඩල්කුඹුර, හිස නැති මළ සිරුර, Crime, Police Officer, Police Murder, Murder of Women, Kuruwita, Badalkumbura, Headless Body,

تعليقات: 589
أشرطة الفيديو الموصى بها
للمعلنين
مكان لإعلانك.
9 PM | ETV Telugu News | 19th April 2021
9 PM | ETV Telugu News | 19th April 2021
ETV Andhra Pradesh
221,203